BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII
SZPITAL MIEJSKI im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZASADY PRZYJĘCIA I OPUSZCZANIA SZPITALA

Przyjęcie pacjenta do szpitala na oddział BCO SM

 

Przyjęcia planowe - na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza POZ, lekarza specjalistę.

Przyjęcia nagłe - w stanach bezpośredniego zagrożenia życia nie jest wymagane skierowanie na leczenie.

Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania lekarza.
Skierowanie nie jest wymagane w razie: wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji przymusowej hospitalizacji.
Przyjęcia pacjentów do szpitala odbywają się całodobowo w przypadkach pilnych.
W pozostałych przypadkach zgodnie z wyznaczonym przez właściwy oddział terminem.
O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć po przeprowadzeniu badania zgłaszającego się pacjenta, ewentualnie po zapoznaniu się z wynikami wykonanych badań dodatkowych, czy obserwacji pacjenta w Izbie Przyjęć.
Planowe leczenie - w uzgodnionym terminie pacjent zgłasza się do właściwego oddziału.
Rejestracja pacjentów odbywa się w punktach przyjęć planowych, które znajdują się odpowiednio:
Lokalizacja, ul. Wyzwolenia 18 - Punkt Planowych Przyjęć Izby Przyjęć:

 • Oddział Onkologiczny;
 • Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej;
 • Oddział Radioterapii i Chemioterapii.

Lokalizacja, ul. Wyspiańskiego 21 – Izba Przyjęć Ogólna:

 • Oddział Gastroenterologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych;
 • Oddział Kardiologii i Kardioonkologii;
 • Oddział Noworodkowy.

Lokalizacja, ul. Wyspiańskiego 21 – Izba Przyjęć Ginekologiczno – przy wejściu głównym:

 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Ginekologii Onkologicznej.

Lokalizacja, ul. Wyspiańskiego 21 – Pawilon nr IV:

 • Oddział Dzienny Katedry Onkologii;
 • Katedra i Klinika Onkologii.

Lokalizacja, ul. E. Plater – Izba Przyjęć

 • Oddział Medycyny Paliatywnej.

Pacjent zgłasza się ustalonym dniu i godzinie do wskazanych wyżej punktów przyjęć
z następującymi dokumentami:

 • skierowanie do szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów takie skierowanie nie jest wymagane (skierowanie powinno zawierać: dane identyfikujące placówkę kierującą, dane identyfikujące lekarza kierującego, oraz wskazanie oddziału),
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość pacjenta,
 • ubezpieczenie zdrowotne jest weryfikowane w systemie eWUŚ.

Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń:

 • wypełnia i podpisuje Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • może taki dokument przedstawić w innym czasie; jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.

W przypadku braku miejsc w oddziale i w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność natychmiastowej hospitalizacji - pacjent zostaje przyjęty na leczenie szpitalne w terminie uzgodnionym. Rejestry pacjentów oczekujących na przyjęcie prowadzą oddziały szpitalne. Szczegółowy tryb przyjmowania pacjentów do oddziałów szpitalnych według planu regulują przepisy dotyczące list oczekujących. Jeżeli lekarz dyżurny Izby Przyjęć stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta
w szpitalu, a brak miejsc, zakres udzielanych przez szpital świadczeń lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, pacjentowi zapewnia się miejsce w innym szpitalu.

Na przyjęcie do leczenia szpitalnego pacjent musi wyrazić zgodę.
Przyjęcie do szpitala bez zgody pacjenta jest możliwe, jeżeli wymaga on bezzwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie
ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, jeżeli jednak pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda.
Pacjent przyjmowany do szpitala powinien być w stanie higienicznym nie budzącym zastrzeżeń. W razie konieczności pacjent może być poddany zabiegom higienicznym i dezynsekcji. Odzież zanieczyszczona lub z pasożytami zostaje poddana dezynsekcji. Pacjent może wziąć ze sobą leki, które zażywa w związku ze schorzeniem innym niż powód przyjęcia do szpitala. Pacjent przebywający na oddziale nie może zażywać samodzielnie żadnych leków, przy przyjęciu na oddział, powinien poinformować lekarza prowadzącego o tym fakcie i przekazać leki personelowi medycznemu za pokwitowaniem.
Rzeczy osobiste, odzież, biżuterię pacjent może przekazać towarzyszącym członkom rodziny lub upoważnionym osobom.
Przedmioty wartościowe w momencie przyjęcia do szpitala pacjent powinien przekazać rodzinie lub do depozytu szpitalnego. Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe będące własnością pacjenta, jeśli nie zostały oddane do depozytu.
 

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenia zdrowotne

1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę:

Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.


2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą:

 • Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. Osoba ubezpieczona w KRUS:

 • Zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej).

4. Emeryci i renciści:

 • Legitymację emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "–", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ, lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), lub aktualny odcinek emerytury lub renty, lub dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.

5. Osoba bezrobotna:

 • Aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Osoba ubezpieczonej dobrowolnie:

 • Umowę zawartą z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej.

7. Członek rodziny osoby ubezpieczonej:

 • Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.), lub aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,  zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,  legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, lub legitymację emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS, w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka, decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),  kartę EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydaną przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

8. Osoba przebywająca na zasiłku chorobowym lub wypadkowym:

 • Zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.

 

 

Pacjent przyjmowany do szpitala do zabiegu operacyjnego na oddziały chirurgiczne powinien zabrać ze sobą następujące rzeczy:

 • 3 ręczniki by mieć czysty ręcznik do wytarcia ciała po wieczornej i porannej kąpieli wykonywanej przed zabiegiem operacyjnym oraz do używania już po zabiegu operacyjnym,
 • 2 komplety piżam,
 • podstawowe środki czystości mydło najlepiej w płynie lub żel do kąpieli, szampon, pasta do zębów, szczoteczka do zębów,
 • po operacji, gdy pacjent nie wstaje, bardzo pomocne będą nawilżające chusteczki, którymi możemy odświeżyć twarz i dłonie,
 • klapki, ponieważ są praktyczniejsze, gdyż można w nich wejść pod prysznic, a w kapciach nie, a po powrocie ze szpitala można łatwo je umyć,
 • małą butelkę wody do picia, kubek i sztućce,
 • leki które pacjent zażywa w związku z inną chorobą.  

Należy pamiętać:

 •  o tym by zmyć lakier i zdjąć hybrydy z paznokci,
 • o odstawieniu leków przeciwzakrzepowych zgodnie z zaleceniem lekarza.

Ponadto:

 • przed pójściem do szpitala na zabieg wyleczyć, w miarę możliwości,  wszystkie zakażenia odległe od pola operacyjnego np. zęby, zaszczepić się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby,
 • nie możemy też mieć infekcji typu kaszel, katar, ból gardła,  a także ograniczyć lub zrezygnować z palenia papierosów,
 • nie zabieramy gąbek do mycia ciała, ponieważ w szpitalu będą one tylko siedliskiem bakterii,

 

Zalecenia dla pacjentek przed planowanym zabiegiem operacyjnym ginekologicznym.

 • Należy zgłosić się bezpośrednio na Izbę Przyjęć Ginekologiczną w ustalonym terminie przyjęcia o godz. 7.00-8.00.
 • W dniu przyjęcia do szpitala należy pozostać na czczo (jedynie zażyć leki obniżające ciśnienie krwi oraz leki zlecone przez lekarza endokrynologa, inne leki nie zażywać – zabrać ze sobą).
 • Konsultacja kardiologiczna (jeżeli pacjentka jest w leczeniu lekarza kardiologa) z zaświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań do planowanego zabiegu operacyjnego.
 • Konsultacja endokrynologiczna (jeżeli pacjent jest w leczeniu lekarza endokrynologa) z zaświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań do planowanego zabiegu.
 • Pacjentki z guzem jajnika (torbiel, cysta) powinny mieć aktualny wynik Ca 125 i ROMA.
 • Pamiętaj o dokumencie tożsamości, ubezpieczenia, karcie chipowej, wypisach z poprzednich hospitalizacji, leczeniu w poradniach specjalistycznych oraz skierowaniu na zabieg operacyjny lub tzw. zabieg ,,krótki’’.
 • W przypadku zrezygnowania z ustalonego wcześniej terminu zabiegu prosimy o powiadomienie telefoniczne personelu Izby Przyjęć  (33) 8272527.

Niezbędnik do zabiegu operacyjnego:

 • przybory toaletowe, podpaski, ręczniki jednorazowe,
 • 2 koszule nocne,
 • 3 szt. ręczników,
 • klapki pod prysznic,
 • zmyć paznokcie dłoni i stóp z lakieru, usunąć tipsy, żele itp.,
 • zostawić w domu biżuterię

Niezbędnik do porodu

 • Dokumenty: dokument tożsamości, karta ciąży.
 • Da matki:
  podkład jednorazowy 90x60 - 2 paczki,
  podpaski Bella - 2 opakowania,
  woda niegazowana (duża i mała),
  przybory toaletowe,
  koszula lub piżama,
  klapki pod prysznic,
  klapki do przebrania dla (partnera lub osoby towarzyszącej) przy porodzie.
 •  Dla noworodka:
  pampersy,
  chusteczki nawilżające,
  maść Alantan lub Linomag,
  pieluszka tetrowa – 2 szt,
  pieluszka flanelowa – 2 szt,
  ręcznik do okrycia noworodka do kangurowania bezpośrednio po porodzie.

Przygotowanie do badania kolonoskopii

BADANIE RANO –UWAGA

W  SYTUACJI  REZYGNACJI Z BADANIA PROSIMY O KONTAKT Z PRACOWNIĄ ENDOSKOPII                                                                                                         
TEL:  (33)8272509 najlepiej  między godz. 13.00 -14.00
PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII W ZNIECZULENIU OGÓLNYM                                             
Tydzień przed badaniem nie spożywać pokarmów zawierających drobne ziarna ( pieczywo, owoce)                                                                                                                               

DIETA LEKI
2 dni przed terminem badania:
WOLNO TYLKO SPOŻYWAĆ:
Dieta półpłynna, kisiel, kleiki, napoje niegazowane, soki klarowne, herbata, bulion (bez fusów).
Dzień bez leku przeczyszczającego.
2 dzień przed terminem badania:
WOLNO TYLKO SPOŻYWAĆ:
herbata, woda niegazowana, rosół czysty, można ssać landrynki, miód. 
Godz.20.00 rozpuścić 1 saszetkę CITRAFLEET w 150ml/wody dokładnie rozmieszać, popić 1 szklanką wody.  Do 22.00 godz. wypić w sumie 2 litry wody, co 15 minut szklanka.
Godz. 5.00 należy rozpuścić drugą saszetkę według schematu z godz. 20.00 2 litry wody wypić do 7.00 (ostatnią szklankę można osłodzić, jeżeli istnieje taka potrzeba) – nie dotyczy chorych na cukrzycę.

W dniu badania:

1)     NALEŻY zażyć poranne dawki leków na:    tarczyce, nadciśnienie, przeciwpadaczkowe, nasercowe.

2)     pacjenci z cukrzycą NIE PRZYJMUJĄ leków obniżających cukier( insulina, tabletki).

3)     4 godziny przed badaniem nie pić.

4)     Na badanie należy zgłosić się z osoba towarzyszącą, która cały czas pozostaje w pracowni – JEJ BRAK uniemożliwi wykonanie badania w znieczuleniu. 

5)     Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi, typu: Acenokumarol, Sintrom, Tilcid, Plavix, Aspiryna, Acard, Acesan lub inne, powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem

-  Xalerto – 1 dzień, Pradaxa 2-4 dni przed badaniem.    

Koniecznie należy to jednak skonsultować wcześniej z lekarzem prowadzącym.

ZALECA SIĘ :

- brak lakieru( tipsów)  itp. na paznokciach, biżuterii i zegarka.  

-zabranie szlafroka, obuwia zamiennego, włożenie bluzki z luźnymi rękawami.

NALEŻY ZABRAĆ na badanie: - wszelkie wypisy ze szpitala - wyniki z poprzednich badań endoskopowych – przeczytaną zgodę na badanie
i znieczulenie - wypełnioną oraz podpisaną.                                       

Na pobyt w pracowni zarezerwować ok. 4 godziny   

(czas trwania kolonoskopii jest trudny do przewidzenia – godzina może ulec przesunięciu)


PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

DIETA :

1 dzień przed terminem badania:

WOLNO TYLKO SPOŻYWAĆ:                              Śniadanie, herbata, woda niegazowana, rosół czysty, można ssać landrynki, miód. 

LEKI PRZECZYSZCZAJĄCE:

Godz.20.00 rozpuścić 1 saszetkę preparatu w 150ml/wody dokładnie rozmieszać, popić 1 szklanką wody.  Do 22.00 godz. wypić w sumie 2 litry wody, co 15 minut szklanka.

Godz. 6.00 należy rozpuścić drugą saszetkę według schematu z godz. 20.00 2 litry wody wypić do 7.00

(ostatnią szklankę można osłodzić, jeżeli istnieje taka potrzeba) – nie dotyczy chorych na cukrzycę.

W dniu badania:

1)     NALEŻY zażyć poranne dawki leków na:  tarczyce , nadciśnienie , przeciwpadaczkowe, nasercowe.

2)     Pacjenci z cukrzycą NIE PRZYJMUJĄ Leków obniżających cukier( insulina, tabletki).

3)     4 godziny przed badaniem nie pić.

4)     Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi, typu: Acenokumarol, Sintrom, Tilcid, Plavix, Aspiryna, Acard, Acesan lub inne, powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem - Xalerto – 1 dzień, Pradaxa 2-4 dni przed badaniem.    

ZALECA SIĘ :

- brak lakieru( tipsów  )  itp. na paznokciach, biżuterii i zegarka.  

- zabranie szlafroka, obuwia zamiennego, włożenie bluzki z luźnymi rękawami.

- zabranie wszelkich wypisów ze szpitala - wyniki z poprzednich badań endoskopowych – przeczytaną

- zgodę na badanie - wypełnioną oraz podpisaną.                                       

UWAGA :  PO ZNIECZULENIU ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW PRZEZ 24 GODZINY